پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۲۰

دولت فرصت های شغلی را برای معلولان کشور تسهیل کند