یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۶

دولت پاکستان با توجه به تناسب جمعیت، سهمیه حجاج شیعه را افزایش دهد