پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۱۸

دکتر قانعی راد استاد جامعه شناسی درگذشت