پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۷

دیدگاه علاءالدوله درباره اهل بیت و ارادت و مودت ایمانی در حق ایشان