یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۲:۱۶

دیدگاه علاءالدوله درباره اهل بیت و ارادت و مودت ایمانی در حق ایشان