یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۴

رئالی ها در صدد جذب دخیا احتمال خروج بیل و بنزما از جمع کهکشانی ها