چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۳۲

رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر ایتالیا تلفنی گفتگو کردند