شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۱۳

رئیس پاسگاه پل آبگینه کازرون در اثر شلیک متهم تحت تعقیب زخمی شد