جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۴۹

رابطه ی مؤلفه های درون مدرسه ای و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب تحصیلی دانش ...

1. رابطه‌ی مؤلفه‌های درون مدرسه‌ای و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب تحصیلی ...

رابطه‌ی مؤلفه‌های درون مدرسه‌ای و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب تحصیلی دانش‌آموزان .... دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی، دانش و پژوهش در علوم تربیتی، دانشگاه آزاداسلامی واحد ...

2. اصل مقاله (363 K) - فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی - دانشگاه آزاد ...

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با خودکارآمدی معلمان مدارس ... مؤلفه های محیط ایمن و بهداشتی و نیز تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم قدرت پیش بینی ... موضوع اجتماعی عمده ای در سراسر دنیا مبدل شده است (لوتانز "، ۱۹۹۸)؛ در حالی که در ... انگیزش و احساس کارآمدی در دانش آموزان بوده و همچنین با رفتار معلم در کلاس، کوشش.

3. ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اي ﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ادراك از اﻟﮕﻮي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺧ - مجله مطالعات آموزش و ...

اي ﻣﻴﺎن ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮي ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد و ﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دارد. ﻳﺎﻓﺘـﻪ. ﻫـﺎ ﺑـﺎ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺤـﺚ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه و ..... ي اﺻــﻠﻲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣــﺪي ﺗﺤﺼــﻴﻠﻲ، اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ و ﻫﻴﺠــﺎﻧﻲ را در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨــﺪ.

4. ﭘﮋوﻫﺸﯽ ي ﻣﻘﺎﻟﻪ - مجله اصول بهداشت روانی

7 مه 2017 ... ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎي ﻗﻠﺪري، ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. و. ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ. ﭘﺎﯾﻪ. ي ﭼﻬﺎرم اﺑﺘﺪاﯾﯽ. (. دوره دوم. ) .... ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. ﮐﻮدﮐﺎن. و. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. دارد. 2(. ). اﺿﻄﺮاب. اﻣﺘﺤﺎن. در. ﻣﺤﯿﻂ. ﻣﺪرﺳﻪ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ... اﺿﻄﺮاب. اﻣﺘﺤﺎن. ﭘﺪﯾﺪه. اي. راﯾﺞ. در. ﻫﺮ. ﻧﻈﺎم. آﻣﻮزﺷﯽ. اﺳﺖ. ﮐﻪ. راﺑﻄﻪ. ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ. ﺑﺎ ..... ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﺮاي. ﺧﺮده. ﻣﻘﯿﺎس. ﻫ. ﺎي درون. ﻓﺮدي ﺑﻪ. ﺗﺮﺗﯿﺐ.

5. 317 K - مجله مطالعات آموزش و یادگیری

ﻫﺎي. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻼس اﻟﻴﻮت. و ﭼﺮچ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي آﻳﻤﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. رواﻳﻲ. ﭘﺮﺳﺶ ... ي ﻣﻨﻔﻲ. ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺑﻌﺪ. ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه. ي ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮدﻧﺪ . ﻳﺎﻓﺘ .... از اﻳ. ﻦ رو ﺗﺤﻮل ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي از ﻧﻮزادي آﻏﺎز و ﻫﻤﺮا. ه. ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب و. اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ، رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻲ ... راﺑﻄﻪ. ي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ. ﺑﺪ. رﻓﺘﺎري در ﻣﺪرﺳﻪ و اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ و. رﻓﺘﺎري و ﺧﻮدادراﻛﻲ ﺿﻌﻴﻒ. داﻧﺶ.

6. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﺔ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺼﻮري و ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ

154. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﺔ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺼﻮري و ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. ﺑﺎ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس در ﺑﻴﻦ داﻧﺶ ... اي. ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻓﻜﻨﺪه اﺳﺖ . ﺗﺤﻮل ﺻﻨﻌﺘﻲ. و. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ زﻧﺪﮔﻲ رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮد را از ﺑﺪو ﺗﻮﻟـﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺮگ ﻣﺘـﺄﺛﺮ. ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . روان .... اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ،. و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. اﺳﺖ. ،. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﺨﺒﮕـﺎن ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ و. اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن. ﺑﻪ ..... اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن. ﺑﻪ،. ﺟﺰ ﺳﺮﻋﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و. ﻋﻼﻗﻪ. ﻣﻨﺪي. ﺷﺎن. ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﺤﺼﻴﻞ. ،. ﺑﭽﻪ. ﻫـﺎﻳ. ﻲ. ﺳﺎزﮔﺎر.

7. رابطه جوّ آموزشي با فرسودگي تحصيلي وکيفيت تجارب یادگيری در ...

دانش آموز انتخاب شد. جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه های فرسودگی. تحصیل. ی ... های تحقیق نشان داد بین جوّ آموزشی با فرسودگی تحصیلی رابطه معکوس و بین .... را. از. شرای. اجتماعی. استرس آور. محافظت. نماید،. این. راهبرد. مقابله ای. ناکارآمد، ..... مؤلفه های. تجارب یادگیری. تمی. وانند. بین جوّ آموزشی و خودکارآمدی نقش میانجی گری را ایفا .

8. نقش کمال‌گرایی و اهداف پیشرفت در پیش‌بینی اضطراب امتحان دانش‌آموزان

اضطراب امتحان دانش آموزان دختر پایه ی اول متوسطه استان تهران، انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. و مدرسه با روش نمونه گیری خوشه -. ای ...

9. رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و هوش هیجانی با هراس اجتماعی در دانش آموزان

برای بررسی رابطه هوش هیجاني وتنطیم شناختي هیجان با هراس اجتماعي از ضريب همبستگی پیرسون استفاده شد. نشان داد که بین ويژگي هاي هوش هیجاني دانش آموزان نابینا و ناشنوا و راهبردهای ... داد که راهبردهاي مالمت خود، نشخوارگري و فاجعه سازي رابطه ي مثبت باهراس اجتماعی دارند . .... هیجانی مثبت ارتباط منفی معنادار با شدت اضطراب.

10. وضعيت نگرش سیاسی- اجتماعی و سازگاري اجتماعي فرزندان جانبازان

بینی رضایت از مدرسه بر اساس خودکارآمدی تحصیلی ... خودکارآمدي تحصیلي و اهداف پیشرفت دانش. آموزان بود. روش پژوهش ... اي. به دست آمده از پژوهش حاضر، خودکارآمدي تحصیلي، اهداف تبحري و ... دهد، بلکه بر بسیاري از شاخصه. هاي روانشناخت. ي نیز. اثرگذار است )خورشیدي نازلو، ... هاي مختلفي در رابطه با رضایت تحصیلي )اجدا و همکاران،.

11. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی - همایش های ایران

چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی (۱۳۹۶) · پنجمین کنفرانس ... بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان · بررسی رابطه ... نقش مؤلفه های صبر در پیش بینی اضطراب امتحان دانشجویان .... بررسی عوامل درون مدرسه ای و برون مدرسه ای مؤثر بر رفتارهای پرخطر نوجوانان.

12. ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻲ ﭘﮋوﻫﺸ -

ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ درون داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي. ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ... ﮔﻴﺮي ﻃﺒﻘﻪ. اي ﻧﺴﺒﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ. اي ﺑﻪ ﺣﺠﻢ. 185. ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ . اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ ... ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﮕﺎه و. ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎ. ي آﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي. ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ. ﻲ. داري وﺟﻮد ... اﺿﻄﺮاب . وﺗﺮدﻳﺪ. در. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ. اﻧﺠﺎم. ﭘﮋوﻫﺶ. و. ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي. ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﭘﺎﻳﻴﻦ. ازﻋﻮاﻣﻠﻲ. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻪ. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ. در.

13. بررسی مقایسه‌ای باورهای خودکارآمدی و سلامت روان در میان دانش‌آموزان

2 ا کتبر 2013 ... همچنین، بین باورهای خودکارآمدی و سلامت روان و مؤلفه های آن در. دانش ... عادی در قیاس با دانش آموزان مدارس تیزهوش سلامت روان کمتری .... اجتماعی، خودکارآمدی تحصیلی و نمرات کمتر ... راه های کمک به افرادی که از اضطراب و افسردگی رنج دانش آموزان تيزهوش ... را به دنبال خواهد داشت؛ در حالی که انتظارات دیوانگی رابطه ای وجود دارد.

14. ۲/ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ۳ / ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ/ ﻣ - مجلات رشد

ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﮕﺮﺵ ﻫﺎ،. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯼ ﻣﻬﺎﺭﺕ ... ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ. ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ... ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ١٣٨٨ - ٨٩ ... ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻱ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺩﺳــﻨﺠﻲ، ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﻭ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻱ ... ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ ﻣﺘﻐﻴﺮﻱ ﻓﺮﺿﻲ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﺯ .... ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫــﺎﻱ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭﺁﻣــﺪﻱ ﺑــﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻱ.

15. عوامل مؤثر بر سلامت روان دختران دبیرستانی شهر بوشهر بر اساس نظریه ...

25 سپتامبر 2014 ... که در آن 500 نفر دانش آموز دختر دبیرستان های دولتی شهر بوشهر به روش ... ایجاد محیط حمایت کننده در خانه و مدرسه توسط والدین، نتیجه گیری: ... اجتماعی، انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی اجتماعی، اضطراب پیشرفت ... برجسته ای در شناسایی عوامل مؤثر بر سالمت روان ایفا ... حمایت اجتماعی رابطه قوی با سالمت روان دارد )2(.

16. ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧ - زن و مطالعات خانواده

ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي. آن در داﻧﺶ. آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد دارد و ﺑﯿﺶ. ﺗـﺮﯾﻦ راﺑﻄـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ... ﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ راﺑﻄﻪ دارد ... دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ دوره اي از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺤﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻼل آن، ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮد. ﮐﺎر. آﻣﺪي .... ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه از آن ... آﻣﺪي و اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿـﻄﺮاب راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﮑـﻮس و ﻣﻌﻨـﯽ ... ﯽ و ﻟﯿﺎﻗﺖ آﻧﺎن در ﮐﺎر ﻣﺪرﺳﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد، ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻧﺎﻣﺤـﺪودي در.

17. علم اطلاعات و دانش شناسی - کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

کنترل متغیرهای مداخله گر بیش تر، نظیر طبقه ی اجتماعی و میزان حمایت اجتماعی ادراک شده 7. ..... 4- استفاده از سبک های یادگیری دیگر در رابطه با درگیری تحصیلی و عملکرد .... درون مدرسهای به نقش عوامل بیرون از مدرسه (مثلا همسالان و والدین) نیز توجه شود. .... 3- پرداختن به متغیرهایی مانند خودکارآمدی رایانهای و اضطراب رایانهای که نقش  ...

18. اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی بر اختلال اضطراب ...

ی. آماری. پژوهش. را. کلّیه ی. دانش. آموزان شهرستان. گمیشان. در. سال. تحصیلی. 95 ... مدرسه،. 40. نفر. از. دانش. آموزانی. که. نمره. های اضطراب. اجتماعی. باالیی. داشتند )یك. انحراف ... اضطراب. اجتماعی و. مؤلفه. های آن )ترس، اجتناب و فیزیولوژی( درگروه آزمایشی را ... ختالل. اضطراب. اجتماعی در دانش. آموزان با نمره. های اضطراب. اجتماعی. باال. توصیه.

19. سومین کنگره ملی روانشناسی - نتایج داوری مقالات

بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی و ناگویی هیجانی با شکست عاطفی ... بررسی عملکرد تحصیلی دانش آموزان استفاده کننده از اینترنت و میزان خود کنترلی ... پیش بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس مولفه های حمایت اجتماعی (خانواده، دوستان و دیگران) ... اثربخشی درمان شناختی – رفتاری CBT بر خودکارآمدی و اضطراب در زنان باردار.

20. Motivation and Learning

اي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰش داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺎﺛﻴﺮ. د. ارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ... ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ... ﻲ ﻛﻪ دروﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻳﻌﻨﻲ از درون ﺷﺨﺺ آﻏﺎز ﺷﻮﻧﺪ، اﻧﮕﻴﺰه و اﮔﺮ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺎرج از. وﺟﻮد ﺷﺨﺺ، ... ﻈﺎر ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ آﻧﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. ... اﻧﺪ: ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺴﺎﺳﻲ (ﻋﺎﻃﻔﻲ) ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻴﺰش و اﺿﻄﺮاب اﺛﺮات ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دارﻧﺪ و ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ از ...

21. بررسی رابطه حمایت اجتماعی و تجربه دوره تحصیلی با عملکرد ...

26 فوریه 2018 ... پسر به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. ... جمعیت شناختی، پرسشنامه های تجربه دوره تحصیلی و حمایت اجتماعی .... پیدا می کند (ایزدی و همکاران، ۱۳۹۳)، یکی از مؤلفه های اجتماعی که به طور .... در بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و خودکارآمدی تحصیلی با .... ج) وقتی همه ی متخصصان یک سؤال را مهم.

22. پروفایل آشفتگی روانشناختی مادران و افسردگی، اضطراب و استرس ...

6 ا کتبر 2015 ... ﻣﺎدران ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و. اﺳﺘﺮس ﻓﺮزﻧﺪان. آﻧﻬﺎ. راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ. ﻣﻌﻨﯽ. دا ... ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : آﺷﻔﺘﮕﯽ . رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻣﺎدر، اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب، اﺳﺘﺮس، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. -1 .... و). اﯾﺠﺎد. اﺧﺘﻼل. در. ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. و. ﺣﺮﻓﻪ. اي. ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ. اﺳﺖ. ﮐﻪ. ﺑﻪ. ﺗﻮﺟﻪ ... Gartstein. و. ﻫﻤﮑﺎران. ﻧﺸﺎن. دادﻧﺪ. اﻓﺴﺮ. دﮔ. ﯽ. ﻣﺎدر. ﻣﻨﺠﺮ. ﺑﻪ. اﺧﺘﻼﻻت. دروﻧ. ﯽ. ﺳﺎز. ي. در ..... ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪ.

23. Journal Archive - Articles - فصلنامه علمی و پژوهشی اعتیادپژوهی

رابطه علّی هویت سردرگم، و خودکارآمدی با آمادگی به اعتیاد: نقش میانجی هیجان‌خواهی .... اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی، استرس و اضطراب ... مطالعه قوم نگارانه ی هنجارها و توصیه های عامیانه تشویق کننده مصرف مواد مخدر (مورد ..... مدل ساختاری روابط عوامل روانی اجتماعی در آمادگی اعتیاد نوجوانان با نقش واسطه ای هم ...

24. رﻓﺘﺎري ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮا ﺑﺮ - اي ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣ - فصلنامه نسیم تندرستی

15 سپتامبر 2016 ... ﺳﺎزﮔﺎري. (اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ). داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ داراي. ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎزﮔﺎر. ي. ﻣﯿﺘﺮا .... ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي، ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﺎﻧﻪ. ... رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺴـﻮراﻧﻪ،. ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي اﺷﺎره دارد . درون. رﯾـﺰي. ﻣﺸـﮑﻼت. در ... ﺳﺎﻟﻪ، راﺑﻄﮥ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ادراك ﺷـﺪه ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن در ﺣـﻞ ... در. ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي. ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. اي. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. -. رﻓﺘﺎري. در. اﺿـﻄﺮاب. و. ﺳﺎزﮔﺎري ..... ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﯽ.

25. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ارﺗﺒﺎط ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﻣﺼﺮ - مجله علمی - پژوهشی ...

ﻴ. ﺪه. زﻣﻴﻨﻪ و. ﻫﺪف. :در. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن داراي ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺿﻌﻴﻒ. و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﭘﺎﻳﻴﻦ ... ي. ﺑﺎ. ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد. در. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. راﺑﻄﻪ دارﻧﺪ .(. ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم. ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺳﺒﺰوار، دوره ... اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ. و. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. ﻣﻲ. ﺷﻮد . در ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﻛﻪ داﻧﺶ. آﻣﻮزان. 30. ﻛﺸـﻮر. اروﭘﺎﻳﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ. ﺷﺪ، ..... ﻲ. و. راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴـﺎﻻن را اﻧـﺪازه. -. ﮔﻴﺮي ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜـﺮت ﭘـﻨﺞ. درﺟﻪ. اي.

26. اصل مقاله (1007 K) - راهبرد فرهنگ

بررسی رابطه حمایت اجتماعی و امنیت اجتماعی با اعتماد اجتماعی. استفاده کنندگان از ... است و با توجه به. مؤلفه های کالبدی، کارکردی و محیطی نوسان پیدا می کند. ... بین افراد در درون شبکه ای از روابط و وقایع زندگی مادی، روزمره و اضطراری مبادله ... برنامه های مداخله ای که برای افزایش سطح رفاه بخصوص رفاه روانی طراحی می شوند،. کاربردهای  ...

27. به نام خداوند بخشاینده مهربان - دانشگاه علوم پزشکی ارتش

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان .... مقايسة دو گروه از نظر موفق و ناموفق در زمينة تاب آوری. .... آموزشی و فردی با ماهیت شناختی و اجتماعی، بیشترین تأثیر را بر پیشرفت تحصیلی دارند(8) . ...... پژوهشگران دریافتند که انگیزه و علاقه درونی دانش آموزان به تکالیف مدرسه، هنگامی ...

28. گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی ...

گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی

29. پايگاه اطلاع رساني اساتيد - ui.ac.ir

فوق لیسانس,مشاوره,دانشگاه علامه طباطبایی,ایران,1373-1375. لیسانس,مشاوره,دانشگاه اصفهان ...

30. پايگاه اطلاع رساني اساتيد - ui.ac.ir

کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد

31. لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی ...

پایان نامه مقایسه­ی سبک­های یادگیری، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان ...

32. دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2