پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۱۶

رانش زمین در فشم یک نفر زیر آوار گرفتار شد