چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۵۷

رتبه بندی خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی

1. اداره کل تجهیزات پزشکی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نیازسنجی تجهیزات پزشکی در کشور، شناسنامه دار کردن شرکتهای تجهیزات پزشکی ، کدبندی و طبقه‌بندی این تجهیزات، رتبه بندی، کنترل این تجهیزات در بازار، ... اداره کل تجهیزات پزشکی همچنین در زمینه کارشناسی خدمات پس از فروش و نگهداری ...

2. اعلام نتایج فاز هفتم رتبه بندی شرکتهای تجهیزات پزشکی

معیارهای رتبه بندی. امتیاز(100%). معیار خدمات پس از فروش. 45%. معیار ارزیابی رضایت مشتری. 35%. معیار نیروی انسانی. 10%. معیار مالی. 10% ...

3. فراخوان اداره مهندسی - اداره کل تجهيزات پزشکی

9 ساعت قبل ... فهرست شرکت‌های برتر در فاز هفتم رتبه بندی خدمات پس از فروش توسط اداره مهندسی و نگهداری اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت منتشر شد.

4. اداره مهندسی و نگهداری - اداره کل تجهيزات پزشکی

فهرست شرکت‌های برتر در فاز هفتم رتبه بندی خدمات پس از فروش شرکت‌های تجهیزات پزشکی · اداره مهندسی و نگهداری اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت منتشر ...

5. رتبه بندي چون و چراهاي شركت هاي تجهيزات پزشكي - ماهنامه مهندسی پزشکی

دارو، دستورالعمل اجرایی رتبه بندی شرکت های تجهیزات پزشکی به منظور ارتقا و ... در گذشته برخی از شرکت ها در حوزه خدمات پس از فروش رتبه های خوبی داشتند.

6. ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی

رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. ی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ. ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺠﻤﻮع ﻗﻮاﻧﯿﻦ. ،. ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ . ﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع. ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. ﺑﻮده و رﻋﺎﯾﺖ آن ﺗﻮﺳﻂ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ.

7. فرم ها - اداره کل تجهیزات پزشکی - سازمان غذا و دارو

فرم تعهد عدم اشتغال ناظر فني در ساير ادارت و شركتها. ضمائم ضابطه خدمات پس از فروش شركت هاي تجهيزات پزشكي · ضمائم ضابطه خدمات پس از فروش شركت هاي تجهيزات ...

8. فرآیندها - اداره کل تجهیزات پزشکی - سازمان غذا و دارو

فلوچارت صدور مجوز به شرکتهای ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش · فلوچارت صدور مجوز به شرکتهای ... فلوچارت رتبه بندی شرکتها · فلوچارت رتبه بندی شرکتها.

9. مراحل ثبت شرکت تجهیزات پزشکی - ثبت شرکت و رتبه بندی ...

ثبت شرکت تجهیزات پزشکی به دو صورت شرکت بازرگانی سهامی خاص و شرکت ... و ارزیابی; ارائه خدمات پس از فروش در قالب ضوابط شرکت های ثالث ارائه دهنده خدمات ...

10. بررسی جرم‌شناختی صدمات ناشی از تجهیزات پزشکی - فصلنامه علمی ...

وسایل جمع. آوری نمونه،. محلول. های کنترل آزمایشگاهی و دندان. پزشکی. را شامل. می. شود . به ..... نوعاً فاقد گارانتی و خدمات پس از فروش هستند پس از مدتی استفاده به. دلیل ...... رتبه. بندی شرکت. ها در نظر می. گیرد به سرعت. عمل شرکت. ها در ار. ةئا. خدمات.

11. ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻨﺠﻲ ﺧﺮﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎه وﺿﻌ - مدیریت بهداشت و درمان

11 جولای 2015 ... دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ، ﺧﺮﻳﺪ . - 1. داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت .... ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ دوم. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻫﺮ ﺳﻮال ﺑﺎ اﻋﺪاد. 5-1. رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﻋﺪد. 3 .... ﺧﺪﻣﺎت. ﭘﺲ. از. ﻓﺮوش. و. ﻧﻴﺰ. ﺑﺮرﺳﻲ. ﺳﻮاﺑﻖ. و. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﻫﺎي. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي. ﻋﺮﺿﻪ. ﻛﻨﻨﺪه.

12. آیین نامه تجهیزات پزشکی - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل

صادرات، توزیع، نصب، راه اندازی و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی اقدام ... به ارائه مدارک لازم حسب مورد در خصوص ثبت شرکت ، تائیدیه نمایندگی از شرکت های داخلی و ..... ضوابط ابلاغی نسبت به رتبه بندی افراد حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات پس.

13. تجهیزات پزشکی - بیمارستان تخصصی روانپزشکی و توانبخشی ...

ارائه پیشنهاد های لازم در مورد اولویت بندی اعتبارات تجهیزات پزشکی و نیز نظارت ... کننده و وارد کننده و شرکت های ارائه کننده خدمات پس از فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی، ... سنجی و رتبه بندی شرکت های تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی و آزمایشگاهی.

14. شاقول | گنجینه ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آیین نامه بررسی و تایید نشانه ها و نمادهای دستگاه های دولتی و وابسته به دولت .... آئین نامه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی. 212/1164. 1390/06/05 ... ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی. MA-WI- ..... دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای ای سی 385؛90. QU-WI- ...

15. دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام ناظرین فنی شرکت های وارد کننده و تولید ...

ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و آزﻣﻮن ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﻓﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي واردﻛﻨﻨﺪه و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ ... ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، واردات، ﺗﻮزﻳﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش در واﺣﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اﺑﻼﻏﻲ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ... دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش. •. ﻓﺮآﻳﻨﺪ واردات. •. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري. •. ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ. •. دﺳﺘﻮاﻟﻌ. ﻤﻞ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي.

16. آیین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی

17 دسامبر 2015 ... ذ خدمات پس از فروش: مجموعه اقدامات و تعهداتی که توسط تولید کننده، واردکننده .... موظفند با رعایت دستورالعمل های طبقه بندی تجهیزات و ملزومات پزشکی و اطلاع .... ماده57 واردات آن دسته از تجهیزات و ملزومات پزشکی که توسط شرکت سازنده .... ابلاغی نسبت به رتبه بندی اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات پس از فروش و کلیه ...

17. ثبت شرکت تجهیزات پزشکی, مدارک و شرایط - ثبت شرکت کاج

5 آگوست 2018 ... جهت ثبت شرکت تجهیزات پزشکی با شماره های موسسه تماس بگیرید ... -طبق ماده 32 ارائه خدمات پس از فروش در حوزه وسایل و تجهیزات پزشکی -طبق ماده ...

18. شرکت آروند فن پارس

صنعت بسته بندی پزشکی ... شرکت آروند فن پارس پیشرو در زمینه تجهیزات استریل، طراحی و ارائه راه حل های مناسب جهت تجهیز بخش CSSD در مراکز درمانی می باشد. ... از افتخارات این شرکت، کسب رتبه یک خدمات پس از فروش اتوکلاوهای بیمارستانی بخار و پلاسما از اداره کل تجهیزات پزشکی و اخذ تأییدیه کنترل کیفی اتوکلاو از اداره ...

19. جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های ایران و جهان - کنکور

جایگاه 3 دانشگاه صنعتی مهم کشور در حوزه علم و فناوری; برترین دانشگاه های دنیا در ...

20. آئین‌نامه تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان و پیوستهای آن ...

آئین‌نامه تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان و پیوستهای آن

21. ایراننی- نیازمندی های 100% رایگان به مدت 12 ماه

تهیه شده از ابریشم طبیعی بافته شده توسط اساتید برتردنیا با بهترین ومتنوع ترین طرح و ...

22. اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت گردشگری

آژانس مسافرتی اولدوز گشت شرق مجری اصلی تورهای آذربایجان ، سبلان ، سرعین ، رزرو هتل ...

23. شرکت داروپخش سهامی عام - dpholding.com

شرکت داروپخش (سهامی عام) ابتدا با عنوان ” بنگاه خیریه داروپخش ” تاسیس و در سال 1335 در ...

24. نیازمندیها دات نت| نیازمندی های بازار،تبلیغات و آگهی رایگان

فروش یوبوت,تولید یوبوت,سیستم دال مجوف بتنی محمد رضا ایرانی تلفن : 09122640194 -09361827676

25. زنده شدن مرده پس از 6 ساعت حضور در قبر | هشترود نیوز

مطالب برچسب گذاشته شده با نام : ‘زنده شدن مرده پس از 6 ساعت حضور در قبر’

26. گوگل ایران|گوگل فارسی

کاربر گرامی،برای دقیق ترشدن نتیجه جستجو لطفادسته بندی موردنظررا انتخاب نمایید.

27. راهنماي كاربردي واردات كالا، دارو و تجهيزات پزشكي

درخواست های خود را به شماره 09366421329 پیامک نمایید ( ساعات تماس 14-8 صبح و 17-20 بعد از ظهر)

28. آگهی رایگان :: تبلیغات رایگان :: نیازمندیهای تیفا

درج آگهی رایگان ، نیازمندیها و تبلیغات رایگان و ویژه و لینکدار، سایت تبلیغاتی رایگان ...

29. پورتال مجموعه سرویس های چاپار

یکی از مهمترین سرویس‌های فناوری اطلاعات در سازمان‌ها، شرکت‌های خصوصی، نهادهای ...

30. مشاهده جزئیات - sherkat.ssaa.ir

1- سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت در بخش های کلان اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی

31. درج آگهی رایگان - تبلیغات اینترنتی - نیازمندی های کشور ...

درج آگهی رایگان - تبلیغات اینترنتی - نیازمندی های کشور - معرفی کالا و خدمات

32. طراحی سایت | طراحی وب سایت | هاست | صفحه اصلی

به دهکده با سابقه ترین شرکت خدمات فضای مجازی و طراحی سایت ایران خوش آمدید. طراحی سایت ...

33. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

483: اصلاح روند ارسال نمونه هاي مشكوك به بيماريهاي منتقله از اب وغذا ازنظر سالمونلا ...

34. آموزشگاه کامپیوتر,آموزشگاههای برتر کامپیوتر,برترین ...

معرفی دوره های آموزش شبکه و سخت افزار. آموزش کامل مهندسی شبکه عملی: امروزه شرکت ها و ...

35. پزشکی،سلامت،بهداشت،اخبار پزشکی،اخبار سلامت،خبرهای پزشکی ...

چندین مطالعه نشان داده اند که ورزش های بدنی می تواند به پیشگیری از علائم…

36. آیین نامه ی بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران

سایت بهداشت محیط ایران یکی از پربازدید ترین سایت های بهداشت محیط در ایران است که ...

37. اخبار مهندسی صنایع ایران | مهندسی صنایع

نطفه دانشی محصولات در بیشتر شرکت‌های ایرانی، جایی بیرون از مرزها بسته شده است.

38. تبلیغ کانال و گروه رایگان - کانال های تلگرام

?بن تخفیف خرید برای تمامی پکیج‌های آموزشی که همیشه آرزو داشتید??هم تخفیف بگیرد هم ...

39. بهداشت محیط در انبارها - سایت بهداشت محیط ایران

سایت بهداشت محیط ایران یکی از پربازدید ترین سایت های بهداشت محیط در ایران است که ...

40. biblog.ir – biblog.ir

خدمات سئو در وب سایت سئو وب. سئو وب با سالها تجربه و کادری مجرب در زمینه خدمات سئو و

41. نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

کیانا وحدتی... پس از تو هجوم گریه و درنگ بغض زمان پس از تو درغبار غروب ، شکست انحنای افق ...

42. استخدام استانداری اصفهان در سال 96 | استخدام

استخدام استانداری اصفهان سوالات استخدامی استانداری سوالات رایج در آزمون های ...