پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۵

رسیدگی آیت الله شاه آبادی به فقرا و مساکین به صورت گمنام