جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۵۳

رسیدگی آیت الله شاه آبادی به فقرا و مساکین به صورت گمنام