چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۲۸

رفع مشکل راه های کردستان، یکی از عوامل کلیدی جذب سرمایه گذار است