شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۵۰

رفع مشکل راه های کردستان، یکی از عوامل کلیدی جذب سرمایه گذار است