شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۳۳

رهاسازی مناطق حاشیه نشین موجب گسترش آسیب های اجتماعی می شود

1. SID.ir | مهاجرت، حاشيه نشيني و آسيب هاي اجتماعي

هدف اين مطالعه شناخت اثرات مهاجرت و حاشيه نشيني بر آسيب هاي اجتماعي مي باشد. ... گسترش حاشيه نشيني در سطح خرد موجب ايجاد اختلال در امنيت رواني ساکنان شهرها و در سطح کلان موجب ايجاد انواع آسيب ها و ناهنجاري هاي اجتماعي مي شود. ... در مناطق حاشيه نشين به دلايل ساختار فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي هنوز سطح باروري زنان در مقايسه  ...

2. اصل مقاله (1292 K) - فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران

مقدمه: امروزه گسترش بی رویهی حاشیه نشینی یکی از مشکلات عمده و اساسی در ... واژگان کلیدی: حاشیه نشین - حاشیه نشینی آسیب های مناطق حاشیه نشین شهر تبریز .... اقتصادی و تاریخی محسوب می شود که نیازمند توجه بیشتر مسئولان استانی و ... مهاجرت روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ موجب تراکم جمعیت در چند شهر.

3. حاشیه نشینی - عناوین کل اخبار

قزوین-ایرنا-مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین گفت: رهاسازی مناطق حاشیه نشین موجب گسترش و سرایت آسیب های اجتماعی به سایر مناطق می شود.

4. اخبار حاشيه نشيني - روزامه

آخرین و جدیدترین اخبار حاشيه نشيني و خبر های تصویری و ویدیویی حاشيه ... ایرنا | 76 روز پیش |; رهاسازی مناطق حاشیه نشین موجب گسترش آسیب های اجتماعی می شود ...

5. ﺎرﻫﺎ ﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ؛ ﻣﺸﻜﻼت و راﻫﻜ ﺣﺎﺷﻴ

ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ آﺳﻴﺐ. ﻫﺎ. و اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﺎن آﺳﻴﺐ زا و ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ... ﺷﺪ، ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛـﺎر، اﻧـﻮاع. ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ. ﻫﺎي. ﺟﻤﻌﻲ و. اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ و .... ﻫﺎي. ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻣﻲ. ﮔﺮد .د. -3. ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪي. زﻣﻴﻦ. ﻫﺎ. اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ ... ﻣﻲ. ﺷﻮد و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﭘﻨﺎه. ﻣﻲ. ﺑﺮﻧﺪ . -4. ﻓﻘﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻛﺎرﺑﺮي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣ .ﻴﻦ.

6. ضرورت مشارکت سمن ها در حل معضلات حاشیه نشینی - عصر تشکل

18 مه 2018 ... مریم بیدخام بر اجرای برنامه های منسجم، هماهنگ و هدفدار با مشارکت سمن ها ... اند بهره مندی از این ظرفیت ها می تواند باعث کاهش جرم و آسیب های اجتماعی شود. ... کرد چرا که رهاسازی این مناطق منجر به اشاعه و گسترش آسیب به سایر نواحی و نقاط شهری خواهد شد. ... های مردم نهاد در نواحی ناکارآمد نیاز سنجی سمن ها در مناطق حاشیه نشین و ...

7. مطالعه آسیب‌های اجتماعی ناشی از حاشیه‌نشینی در منطقه 19 شهرداری تهران

آسیب. های اجتماعی ناشی از. حاشیه. نشینی در. منطقه. 91. شهرداری تهران از دیدگاه. مدیران شهری ... جمله تهران است كه طی چند دهه اخیر گسترش. زياادی ..... يازی نشاده و خاودرو. در،. درون يا اطراف شهرها ظاهر می. شود . شاروع. حاشا. یه. نشاینی. ادر. يران را. یم ... نشین. یم. توان نام برد: عموماً. غ. یرقانونی هستند؛. غالبااً. خلق. الساعه. می. باشند؛ معموالً. به. وس.

8. معضل حاشیه نشینی؛ ریشه ها، پیامدها و راهکارها - آسیب های اجتماعی ...

29 نوامبر 2014 ... وی می افزاید: ما همیشه در کشورمان حاشیه نشین و کولی ها را داشتیم و جالب این ... و این صنعتی شدن شهرها به گسترش حاشیه نشینی در کلان شهر های ما منجر شد. ... ها و کمبود اشتغال در نقاط محروم و تمرکز امکانات در کلان شهرها موجب مهاجرت خیل ... در این مناطق بیشتر مشاهده می شود و در نهایت احساس امنیت در جامعه کاهش می یابد.

9. دومین نشست تخصصی با موضوع "حاشیه نشینی و چالشهای پیش رو ...

... شهری در حاشیه موجب گسترش بیشتر حاشیه نشینی و پدیده زمین خواری خواهد شد. از طرف دیگر عدم دسترسی به خدمات شهری نیز باعث افزایش آسیبهای اجتماعی در ... در مورد پدیده حاشیه نشینی، مدیریت ارائه خدمات رفاهی و در عین حال جلوگیری از گسترش .... قرآنی و مشاوره دینی از جمله برنامه هایی است که در مناطق حاشیه نشین انجام می شود.