چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۳۶

روابط عمومی ها، مدیران را در فرآیند مهم تصمیم گیری و تصمیم سازی یاری کنند