جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۱

روابط عمومی ها، مدیران را در فرآیند مهم تصمیم گیری و تصمیم سازی یاری کنند

1. عنوان پژوهش: چالش هاي موجود در تصميم گيري مديران در سازمانها - مرجع ...

عنوان پژوهش: چالش های موجود در تصمیم گیری مدیران در سازمانها ... تصمیماتی بوده که هر فرد می باید اتخاذ کند ، اما موضوع مهم تصمیم گیری در سازمانها و مدیریت آن ... شناخت فرایند تصمیم گیری ، مدیران را در جهت بهینه سازی فعالیتها یاری می دهد . ..... نیز در رابطه با موانع استفاده از روشهای مذکور و در آخر نیز درمورد ویژگیهای عمومی پاسخگویان ...

2. آشنایی با فرآیند تصمیم گیری و انواع مدل های تصمیم گیری - مرجع ...

اینکه یک فرد در بازار بورس سرمایه گذاری می کند و یا هزینه بیمه عمر را پرداخت می نماید، ... که تصمیم به نوعی بر آنان تاثیر می گذارد، از مسائل مهم تصمیمگیری است. ... ۱-اطلاعات: در برخی از تصمیم گیری ها، تمامی اطلاعات مربوط به مسئله موجود است. .... یکی دیگر از مدیران یکی از شرکتهای اتوموبیل سازی یک مشاور استخدام کرده بود که او ...

3. مقاله - پرتال جامع علوم انسانی

اطالع اساسی است و اين مهم بر عهده روابط عمومی. ها می باشد. روابط عمومي ها با عرضة اطالعات. مناسب، شفاف و بر اساس واقعيت هاي موجود از. وقايع و بحران ها مي توانند به فرآيند تصميم گيري، ... را به مديريت گوشزد كند و بسياری از بحران ها .... در امر بستر سازي در درون سازمان مؤثر واقع شود .... دستيابي به اهدافش ياري مي كند و در تهيه و تدوين.

4. چه عواملی بر کارایی روابط عمومی موثر است؟ - سازمان تامین اجتماعی

28 جولای 2015 ... در این میان روابط عمومی ها نقش بسیار تعیین کننده دارند و می توانند با انجام فرایند اطلاع ... ها را در جهت تحقق اهداف و پیاده سازی استراتژی های کلان آن یاری نمایند. ... را در تصمیم گیری ها و راه کارهای سازمان در قبال محیط و مخاطبان یاری رساند و مدیریت ... می کند: ( روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمان است،عملی است ...

5. نقش روابط عمومی در نهادینه کردن ارتباطات سازمانی

10 دسامبر 2014 ... امروزه نقش روابط عمومی ها در کمک به تصمیم گیری های مدیریتی و ... هر دستگاهی، مدیریت روباط عمومی و مهم ترین ویژگی مدیران عالی توانایی ایجاد ... را در تصمیم سازی یاری کرد و بستر اصلی تسهیل ارتباطات را فراهم ساخت. ... ساماندهی ارتباطات درون این سازمان بزرگ از جهت مدیریت مهارتی منحصر به فرد طلب می کند.

6. تفکر سیستمی و تاثیر آن بر فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری ...

تفکر سیستمی و تاثیر آن بر فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران ... بنابراین وقتی سیستم را تجزیه می کنیم ویژگی های مهم خود را از دست می دهد زیرا ... بیان و درک رفتار آن پدیده ها در موقعیت های تصمیم گیری و تصمیم ساری کمک نمی کند و در ... می گیرند مجموعه ای از علوم پایه و دانش کاربردی آنان را در این فرآیند یاری می کند.

7. اصول تصميم سازي و تصميم گيري

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزي و ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮي. و. آﺷﻨﺎ. ﻧﻤﻮدن. ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن. ﺑـﺎ. ﻓﺮاﯾﻨـﺪ. و روش ﻫـﺎي ﺗﺼـ. ﻤﯿﻢ .... ﻫـﺎ. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﻧﺪ. و. ﯾﮏ راه را از ﺑﯿﻦ دو ﯾﺎ. ﭼﻨﺪ راه اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮي .... ﯾﺎري ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . 1- 2-. ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه. ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد داراي ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﺴﺘﻨﺪ، وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎم .... ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻀﺎوت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﻣﺸﺨﺺ و ..... دوﻟـﺖ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ.

8. مدیریت فرهنگ و توسعه اقتصادی - ResearchGate

آنچه ضروری به نظر می رسد، کارکرد نظام اطلاعاتی در فرایند تصمیم و سطوح ... یافته ها نشان می دهد که اطلاعات مدیران و تصمیم گیری در سطوح مختلف سازمان با هم تفاوت دارند؛ ... مهم محیطی به شمار می آید که بر موقعیت ، عملکرد و سرنوشت جوامع، سازمانها و افراد ... دیگران، نقش مهمی را ایفا می کند و مهمترین مشخصه یک جامعه قدرتمند اولویت دادن ...

9. راهکارهای عمومی هوش تجاری - مشاورین مبنا

تصمیم‌گیری مهم‌ترین فعالیت مدیریت در سازمان است و اتخاذ تصمیمات دقیق و به‌موقع ... عواملی که سازمان ها را در ساخت موفق این گونه سیستم ها یاری می کنند پرداخته شده است. ... هوش تجاری شامل ابزارها، فنّاوری‌ها و فرایندهای تبدیل داده‌ها به اطلاعات و تبدیل ... ی تصمیم گیری، بالا بردن بهره وری کاربران، کم کردن هزینه ها و بهبود روابط بین  ...

10. مدیریت راهبردی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک یک تجزیه و تحلیل در خصوص مسایل مهم و برجستهٔ ... این فرایند شامل مشخص کردن ماموریت، چشم‌انداز، دارایی‌های سازمان و توسعه ... در تعریفی دیگر مدیریت استراتژیک را مجموعه‌ای از تصمیمات و اقدامات مدیریتی ... از یک سامانهٔ بومی شدهٔ کارت امتیازی متوازن استفاده کند که شامل همهٔ این سهام داران بشود.

11. " " ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺗﻔﻜﻴﻚ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﭼﻜﻴﺪه: ﻳﻜﻲ

ﺳﻄﺢ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي. ﻋﻤﻮﻣﻲ. ) اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ. " اﻏﻠﺐ ﻣﺪﻳﺮان از ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ ... ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ و ارزﺷﻲ ﻣﺮور ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق در اﺑﺪاع ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ، ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎ و راه ... ( 1381. ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﻛﺮدن، ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﻛﺮدن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ .... ﻛﻨﻨﺪ. ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺑﺘﺪا ﻣﺸﻜﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ. و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ وي ...

12. نظارت و کنترل یکی از اجزای اصلی مدیریت محسوب می گردد - حوزه ریاست

فرآیند کنترل شامل چند مرحله است که عبارتند از : ... 4- تصمیم گیری و اقدام اصلاحی برای رفع نواقص یا تصحیح انحرافها[1] .... همچنينمسئله نظارت مدير بر عملكرد كاركنان و اجراي برنامه ها در سازمان به دوصورت نظارت آشكار و ... نظارت عمومي (نظارت همگاني)؛ 3 ... اساساً سازمانها باتوجه به ماموريت خويش مبادرت به تعيين اهداف (GOALS) مي کنند.

13. آشنایی با فرآیند تصمیم گیری و انواع مدلهای آن - مدیریار

17 آگوست 2017 ... اینکه یک فرد در بازار بورس سرمایه گذاری می کند و یا هزینه بیمه عمر را پرداخت .... هربرت سايمون محققي است كه در رابطه با مفهوم و مكانيسم تصميم گيري مطالعات ... يكي ديگر از مديران يكي از شركتهاي اتوموبيل سازي يك مشاور استخدام كرده بود ..... مدل باز تصميم گيري با استفاده از تئوري عمومي سيستم ها بنا شده است.

14. ثر‌بر‌مدیریت‌نوآوری‌در‌صنعت‌تجهيزات‌نيروگاهي‌و‌ ؤ ... - فصلنامه رشد فناوری

فرایند نوآوری یاری می کند و باعث کاهش ریسک های فعالیت های نوآورانه می گردد. ... بر مدیریت نوآوری در شرکت مپنا پارس هر کدام از این شاخص ها و ابعاد اولویت بندی شده و اولویت هر کدام تعیین گردید. .... روابط پیچیده فناوری و نوآوری باعث پدید آمدن نظام ملی نوآوری ... ساختار یافته با مقاطع مشخص تصمیم گیری و قواعد پذیرفته شده، که.

15. بهره وری نیروی انسانی - مدیریت منابع انسانی

یکی از شیوه هایی که یادآوری مواد موجود در فهرست را آسان می کند، آن است که با ... اعتبار کارکنان:این اصطلاح به مناسب بودن و حقوقی بودن تصمیم های مدیر در مورد ... که بین مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها و عملکرد رابطه معناداری وجود دارد. ..... حامل انگیزشی مهم در همسو نمودن کارکنان با اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت سازمانی یاری می‌رسانند.

16. بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و شدت کارآفرینی شرکتی

که می توانند شرکت ها را در دنبال کردن کارآفرینی شرکتی یاری رسانند این متغیرها ... سبک ها و فرآیند تصمیم گیری و عوامل مؤثر بر بهبود تصمیماتی که توسط مدیران .... اتخاذ تصمیمات مهم با دیگران مشورت نموده و در نهایت تصمیم نهایی را خودشان انتخاب کنند، کاملا متکی و ..... بررسی رابطه بین سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران در.

17. طراحی و تبیین الگوی کنترل استراتژیک سازمان‌های ... - دانشگاه شاهد

کلید واژه ها: ۱- دستگاههای فرهنگی ۲- کنترل راهبردی استراتژیک) ۳- مدیریت راهبردی (استراتژیک) ۴- عوامل کلیدی ... تصمیم گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی آموزش.

18. متن کامل (PDF) - فصلنامه بیمارستان

12 ژوئن 2015 ... ساختاری، رابطه ای، سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال(۷ سؤال) شامل ابعاد ... بهبود عملکرد و تعالی ارائه خدمات بالینی یاری رسانند. ... مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان ها کمک می کند. اطلاعات مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی و منتشر کنند و ... آموختن و یادگیری پویا، برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری.

19. نقش رسانه ها در انتخاب گزينه اصلح - Magiran

رسانه ها در جهان امروزي كه روز به روز با گسترش فناوري هاي نوين در عرصه ارتباطي در حال ... در جهت دهي سياست گذاري ها، تصميم گيري ها و تصميم سازي ها در حوزه هاي گوناگون ... است كه رسانه هاي استان در جهت افزايش مشاركت عمومي مردم در انتخابات تلاش كنند ... و روابط آنها با كشور ما تاثير زيادي دارد چرا كه وقتي مي بينند در انتخابات ما ميزان ...

20. روش های ایجاد انگیزه در کارکنان

انگیزش و مســائل مربوط به آن، از دلمشــغولی های مهم مدیران سازمان ها و شرکت های عصر حاضر است. به همین ..... به عالوه، با توجه به تعریفی که از نقش درون سازمانی روابط عمومی ... تصمیم ســازی حضــور مســتمر .... مشــارکت در تصمیم گیــری باعــث می شــود کــه اســترس .... موجودیتــی تعریــف می کنــد کــه در کارکنــان ســازمان و فرآیندهــای.

21. روش های تصمیم گیری

1 جولای 2013 ... فرایند و روش های تصمیم گیری و طبقه بندی انواع مدلهای مسائل تصمیم ... تصمیم گیری در دنیای پیچیده امروز به چالشی برای مدیران و سازمان ها ... تصمیم گیری به یاری آنان شتافته و تکنیک ها و فنون تصمیم گیری ... در نظریه تصمیم گیری ، راههای مختلف تصمیم گیری را ، با توجه به روابط .... درخواست دوره عمومی و مجازی.

22. ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﭙﺎﺭﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣ

ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﺻﻞ 44، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﭼﺎﺑﻚ ﺳﺎﺯﻱ، ... AHP ﻭﺍژﮔﺎﻥ ﻛﻠﻴﺪﻯ: ﺑﺮﻭﻥ ﺳﭙﺎﺭﻱ، ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ، ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻱ .... 3) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﺁﻣﺎﺩ ( ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ، ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ... ﻧﮕﺮﺵ ﻓﻘﻂ ﺩﺭﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻴﺎﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ...... ﻭ ﻳﺎﺭﻱ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ.

23. فضای جامعه مدنی و سامانه حقوق برش سازمان ملل متحد - OHCHR

هدف پایه ای این راهنام، یاری رساندن به کنشگران جامعه مدنی است که هنوز با سامانه حقوق ... همراستا می کنند تا تصمیم سازی برای سیاست های عمومی بیشرت اطالع رسانی شود. .... مدنی با تایید »اهمیت حیاتی درگیر شدن فعال جامعه مدنی در همه سطوح، از فرآیندهای .... و ایده ها در مباحث سیاسی و مذهبی، روابط عمومی، حقوق برش و همچنین بیان فرهنگی و  ...

24. تعریف مدیریت ) 1924 )فالت، هنر انجام کار به وسیله دیگران ) 1967 ...

فرایند تبدیل اطالعات به عمل ؛این فرایند تغییر و تبدیل را تصمیم گیری می نامیم ... همه سازمانها با یک محیط عمومی وکلی هم روبرو هستند که شامل تاثیرات تکنولوژی جهانی، ... ست، بسیاری از موضوعات مهم در مدیریت استراتژیک اصوال کمی شدن نیستند . ... شده را یاری می دهد مبادرت می کنند و با اجرای آن استراتژی ها به ارضای نیازهای عالقه  ...

25. اصل مقاله (899 K) - فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

مشارکت زنان در تصمیم گیری ها و ارتقای شغلی زنان می باشد. ... در این میان مواردی مانند نگرش عمومی غلط در مورد کار. کردن زنان، ... آگاه و با ارائه راه های رفع این موانع آنها را یاری می کند که از زنان دارای ... گفت پیشرفت شغلی یکی از عوامل مهم در سازمان است و سازمانها ... در ارتقای شغلی کارکنان ایفا می کنند، برنامه ها و فرایندها را برنامه ریزی.

26. بررسي موانع و مشکلات MIS در كشور - شماران سیستم

بررسي موانع و مشکلات پیاده‌سازی سيستم‌هاي اطلاعات مديريت (MIS) در كشوردر اين ... با آن سروكار دارند بشناسند، گردآوري و تحليل كنند، سازمان بدهند و با مراعات سه عامل مهم ... دلايل عدم كارآيي و عدم موفقيت سازمان‌ها را تصميم گيري ضعيف مديريت سازمان به ... ها گردآوري، پالايش، تجزيه و تحليل، پردازش، فشرده و تلخيص كردن، ذخيره كردن و ...

27. تبیین مشکالت و راه حل های مدیریت هزینه در بخش دولتی - دانش حسابرسی

کارایـی، اثربخشـی و صرفـه اقتصـادی فعالیـت هـا مهـم تریـن مشـکل و حسابرسـی سـرمایه ... دولت هــای خیلــی موفــق بیــن اثربخشــی و کارایــی تعــادل برقــرار مــی کننــد؛ ایــن ... مدیریت. هزینـه را مـی تـوان فرآینـد برنامـه ریـزی و کنتـرل اثربخـش هزینـه هـای ... یـا انجـام خدمـات محصـول، نتیجـه تصمیـم گیـری هـای مدیریـت اسـت کـه عمدتـاً ...

28. نقش های مدیران در سازمان،برقراری ارتباط موثر با دیگران ...

رهبری آموزشی ، مدیریت آموزشی،برقراری ارتباط موثر،چگونه دیگران را مدیریت کنیم ...

29. مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران با بیش از ۳۲ سال تجربه در حوزه های آموزش کارکنان دولت ...

30. مدیریت سیستم های اطلاعاتی(MIS) - سیستم‌های اطلاعات مدیریت MIS

این وبلاگ در خصوص سیستم های اطلاعاتی و راهکارهای بهتر انجام شدن mis می باشد

31. پیشرو | سیستم جامع منابع انسانی

مديريت منابع انساني معطوف به سياست‌ها، اقدامات و سيستم‌هايي است كه رفتار، طرز فكر و ...

32. تفکر و برنامه ریزی راهبردی: | ره توشه سایت شخصی احمدرضا هدایتی

بسمه تعالی در هنگام نبرد مجال پرداختن به همه جهات قوت‌ها و ضعف‌ها و طرح ...

33. پارسا پلیمر شریف - parsapolymer.com

حضور شرکت پارسا پلیمر شریف در سومین کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاند 16 بهمن 1396

34. شهیدخبر اخبار شهدا مدافعان حرم shahidnews.com

رسانه‌ها توانمندی و موفقیت‌های دانشجویان شاهد و ایثارگر را تبیین کنند

35. آنچه مدیران باید بدانند - مديريت اثربخش

آنچه مدیران باید بدانند - مديريت يعني كاركردن از طريق ديگران با هنر انجام دادن كارها ...

36. سازمان حقوقی و مهاجرتی منصوری- مشاوره رایگان مهاجرت ...

اینکه ما و همکارانمان در این سازمان نه تنها لطفی به موکلین جهت انجام امورشان نمی کنیم ...

37. استقلال بحرین - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جدا شدن بحرین از ایران در روز ۲۲ مرداد ۱۳۵۰ با فشار انگلیس صورت‌پذیرفت و در ۲۵ آذر ...

38. سیاسی - aftabnews.ir

چرا ولایتی به طور ناگهانی تصمیم گرفته است در مسائل فرهنگی تا این حد محافظه‌کار شود؟

39. اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش در سال 97 (اخبار ...

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با بیان اینکه آموزش و پرورش در آستانه مهرماه با با کسری ...

40. اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت گردشگری

شهر اورمیه به عنوان میزبان نخستین دوره جشنواره ملی گردشگری و پنجمین دوره نمایشگاه ...

41. انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

English ویرایش و چاپ مقاله، انجام فوری سمینار، دانلود و مشاوره رایگان، تهیه پروپوزال ...

42. حقوق و دستمزد سال ۹۵ + کلیه اخبار | استخدام

آخرین خبر ها. آگهی های ویژه سایت استخدام; استخدام آموزش و پرورش 97 (اعلام نتایج) استخدام ...

43. آشنایی با رشته مدیریت و گرایش های آن :: وبلاگ علی حسین‌زاده

در این وبلاگ در مورد علائق و عقایدم می‌نویسم. گاهی نیز مطالبی که برایم جذابند را در ...

44. مقاله ای در مورد معلولین - iransdp.com

مقدمه معلولين در هر جامعه وجود دارند و جزيي از آن جامعه‌اند. آنان فرزندان، خواهران ...

45. من و روزگارم - bonyadhomayoun.com

به ثریا جمالی و هما زاهدی. پیشگفتار. زندگی را تنها با نگاه به پس می‌توان دریافت ولی ...

46. مراحل استخدام در شرکت نفت قطر | IranPetroTech

مدیریت منابع انسانی شرکت نفت قطر، مراحل استخدام را با توجه به نیاز ها و شرح وظایف ...

47. انواع روشهای تدریس،مقایسه تدریس در مدارس ایران،آمریکا،ژاپن ...

روشهای تدریس،شیوه های نوین تدریس،تجربیاتی از تدریس موفق،روش تدریس معلمان در کلاس ...

48. آخرین اخبار ایران و جهان - زمونه

دسته گل مجلس دهم/اینها در شورای پول و اعتبار چه می کنند؟! به گزارش افکارنیوز ، - هفته ...

49. سایت جامع آموزشی خوارزمی

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی ...

50. نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

روح‌اله شنبه, ‏1387/07/13 ‏20:16:20 با ارسال دانسته ها،معلومات و مطالعات جدید خود در زمینه ...

51. لطفا نظرهای کلی خود را در انتهای این پست درج کنید ...

اگر می‌خواهید نامتان به‌عنوان یکی از حامیان ذکر شود، نام کامل و آدرس وبگاه خود را به ...

52. انقلاب ۱۳۵۷ ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

محققان معتقدند در جستجوی ریشه اصلی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، می‌توان به کودتای ۲۸ مرداد سال ...