چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۷

روحانیان باید از واعظ درونی قوی تری برخوردار باشند