یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۰:۰۰

روحانیان باید از واعظ درونی قوی تری برخوردار باشند