پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۰۲

روز دانشجو نماد آزادگی و استکبار ستیزی است