شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۵

روز دانشجو نماد آزادگی و استکبار ستیزی است