چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۳۵

روز همبستگی با مردم فلسطین در پاکستان