پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۰۶

روسیه و چین، قطب های جدید انرژی در جهان