شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۸

روسیه و چین، قطب های جدید انرژی در جهان