یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۸

رویدادهای خبری روز یکشنبه افغانستان