شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۰۳

ریاست هیئت فوتبال نباید مادام العمر باشد انتخابات هیئت فوتبال خوزستان مهندسی شده است