چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۲۱

ریختن آب روی محل سوختگی اقدام اولیه درمانی از سوی مردم است