دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۳

ریزش آوار در یافت آباد یک فوتی برجای گذاشت