دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۲

رییس جمهور بر تعهدش برای دسترسی آسان مردم به فضای مجازی استوار است