پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۴۰

رییس جمهور بر تعهدش برای دسترسی آسان مردم به فضای مجازی استوار است