پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۴۰

زلزله امروز خوسف بدون خسارت بود ارزیابی 12 روستای منطقه