چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۳

زمان جدایی تیلرسون از کابینه ترامپ مشخص شد