پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۳۷

زمین لرزه خوسف بدون خسارت