جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۰۹

زندگی رب النوع فیزیک نظری، استفان هاکینگ، به روایت تصویر