جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۲۱

زندگی رب النوع فیزیک نظری، استفان هاکینگ، به روایت تصویر