پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۲

زکات فطره را به صندوق های برچسب دار بریزید