جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۰۶

زیان های جبران ناپذیر شرکت های مسافری ریلی بخش خصوصی انگیزه ای برای ورود ...

1. قطارهای حومه‌ای برای دولت زیان ده هستند | اعتمادآنلاین

31 آگوست 2018 ... اعتمادآنلاین| میرحسن موسوی معاون مسافری شرکت راه‌آهن، از زیان‌ده بودن قطارهای ... بخش خبر داد و گفت: پایین بودن قیمت بلیت قطار های حومه ای انگیزه سرمایه ... صرفه جویی در سوخت پرداخت کند تا آنها برای ورود به این بخش توجیه شوند. ... کنند اما هم اکنون شرکت‌های خصوصی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این بخش ندارند.

2. تعيين هزينه دسترسي به شبکه ريلي - دانشکده مهندسی راه آهن

زیر ساخت های ریلی، این سوال مطرح گردید که شرکت های خصوصی حمل و نقل ریلی چه مقدار ... اقدامات انگیزه بیشتری برای حضور بخش خصوصی در این صنعت ایجاد کرده است. ... خطوط راه آهن بهره برداری می کنند باید هزینه ای را به راه آهن بپردازند که این هزینه به ... واگن و با یک قطار کامل ( باری یا مسافری ) بصورت باردار و یا خالی با توجه به ...

3. مدل جبران زیان قطارهای حومه‌ای از دیدگاه مدیرعامل «رجا» - تین نیوز

23 آوريل 2018 ... ... ریلی بخش خصوصی نظر محمد رجبی، مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری رجا را ... مدیرعامل شرکت رجا سپس به معرفی مدلی برای جبران خسارت رجا توسط ... تکلیف شده است وگرنه درواقع ما مثل همه شرکت‌های ریلی بخش خصوصی ... و جبران زیان‌های آن‌ها را اعلام نکند، نمی‌توان انتظار تحول جدی در این بخش را داشت. .... چندرسانه ای ...

4. فصل 11 - راه آهن جمهوری اسلامی ایران

ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ و ﺧﺪﻣﺎت واﺑﺴﺘﻪ ... وﺟﻮد ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي اﺧﺘﺼﺎص وام ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ رﯾﻠﯽ ... ﻋﺪم ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ از ﺳﻮي ﺷﺮﮐﺖ راه ... اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﺎرﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺎوﮔﺎن ﺟﺎده اي در ﺻﻮرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ... دﺷﻮاري ورود و ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ رﯾﻠﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ.

5. ایرنا - قیمت بلیت قطارهای مسافری 10 درصد افزایش یافت

22 ژوئن 2018 ... تهران - ایرنا - عضو هیات مدیره انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی از افزایش 10 درصدی ... قطعات و تجهیزات افزایش قیمت بلیت قطارهای مسافری اجتناب ناپذیر بود. ... ریلی بخش خصوصی دولت را نشانه گرفته و دولت نیز ناکارآمدی شرکت های ... شرکت های متحمل ضرر و زیان می شوند و باید با ارایه طرح های مناسب .... چند رسانه ای.

6. مرکز پژوهشها - قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ...

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...

7. مرکز پژوهشها - قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری ...

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...