سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۴۸

ساخت بیمارستان تامین اجتماعی درگز تا 18 ماه دیگر به اتمام می رسد