جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۳۵

ساخت بیمارستان تامین اجتماعی درگز تا 18 ماه دیگر به اتمام می رسد