یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۰۲

سالروز به توپ بستن مسجد اعظم نباید در تاریخ فراموش شود