دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۳

سالروز به توپ بستن مسجد اعظم نباید در تاریخ فراموش شود