پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۴۷

سالروز به توپ بستن مسجد اعظم نباید در تاریخ فراموش شود