شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۲۹

سامانه انتقال آب 3 شهرکردستان امسال واردفاز اجرایی می شود