جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۴۵

سبقت عابران پیاده از سواره ها در تلفات حوادث رانندگی

1. بررسی عوامل مؤثر بر شدت تصادفات برون شهری و ارائه مدل ... - پلیس راهور

تصادف رانندگی به حادثه ترافيک خيابانی و یا جاده اي اطالق می شــود که در آن حداقل .... تلفات نيروی انسانی بدترین پيامد هر تصادف است و متأسفانه .... که تشدید شدت جراحت عابران پياده در راه های برون شهری در مناطق دشتی از سرعت بيشتر خودروها در این .... جهت کاهش تصادفات ناشــی از سبقت و مهيا ســاختن فاصله الزم برای اتمام سبقت ...

2. مقاله اصلی Original Article فاکتورهای مؤثر بر حاشیه ایمنی عابرین ...

و ارتباط بین آن ها در شناسایي عوامل اصلی بروز حوادث مربوط به عابرین پیاده در ... عابر پیاده، حاشیه ایمنی، خیابان های بدون عالئم راهنمایی و رانندگی، وسایل نقلیه ...

3. بررسی شدت تصادفات شهر تهران به کمک مدل‌های آماری و داده‌کاوی

و پس از محاسبه شاخص های نرخ تصادف و شدت تصادف، میزان تأثیر این پارامترها مورد بررسی قرار گرفت ... شرایط رانندگی، در افزایش تصادفات اثرگذار است و. این بی توجهی، در ... ۴۰۰۰۰ نفر تلفات در بر دارد؛ البته هدف دولت فدرال ..... تقاطع های فرعی با اصلی حادثه خیز، عرض کم سواره رو. و نبودن خط سبقت، عدم نصب پل های عابر پیاده ،.

4. معان اجتماعی پلیس راهور: 7سال است برای عابران پیاده قانون داریم اما ...

21 نوامبر 2017 ... این آمارها از مرگ 22 درصدی عابران پیاده در حوادث رانندگی خبر می‌دهند. ... معان اجتماعی پلیس راهور: 7سال است برای عابران پیاده قانون داریم اما هنوز آمار تلفات بالاست! ... سهم پیاده‌ها و سواره‌ها مشخص است اما به نظر می‌رسد لازم است ضوابط مربوط به ... دلیل خواب‌ آلودگی‌ها، سرعت و سبقت غیرمجاز بوده و بنابراین برای جلوگیری از ...

5. عابران پیاده نیمی از کشته های حوادث رانندگی تهران+ توصیه‌های پلیس ...

15 مه 2018 ... رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرد که ۴۸ درصد از جانباختگان حوادث ترافیکی در پایتخت عابران پیاده بودند.

6. رتبه ایران در حوادث جاده‌ای؛ ۱۸۹ در میان ۱۹۰ کشور - فرارو

6 جولای 2015 ... به گزارش مهر، اگر میانگین ۲۳ تا ۲۷ هزار کشته در حوادث رانندگی در طول سال را ... از کشورهای آسیایی می‌توان گفت ميزان تلفات تصادفات رانندگی در ايران ۲۵ .... برچسب ها: رتبه جاده حوادث .... طولی رانندگی بین خطوط و رعایت سرعت مجاز و احترام به حق عابر پیاده ..... ايرانى هيچ هوشع در رانندگى مداره بايد بره أولاغي سوار شه.

7. مرگ ۵۰۰۰ عابر پیاده در ایران /سرعت ۳۰ کیلومتر در شهر خطر تصادف با ...

30 آگوست 2015 ... -سهم ایران در تعداد کشته های عابر پیاده در سوانح ترافیکی در آمارهای جهانی چه تعدادی است؟ -مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی در دهه های گذشته چیزی در حدود 27 هزار کشته در ... خودروها یی اعم از موتور سیکلت سوار و یا خودروهای چهار چرخ ایجاد می شود . ... -یکی از مسائلی که در کاهش تلفات ناشی از سوانح ترافیکی در عابرین ...

8. ـﯿﭘ ﻮﺳ ﺖ 3 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﺎ ی اﺻـﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻤﻨـﯽ راﻫﻬــﺎ ﺑــﻪ ...

ﻫﺎی اﯾﻤﻨ. ﯽ. ﻣﻮﺿﻮع. : ﺗﺮاﻓﯿﮏ. --. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ. ﻣﻮﺿﻮع. : راﻧﻨﺪﮔﯽ. --. ﺣﻮادث. ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده. : ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ، ﻣﻬﺮان،. 1350 .... ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت و. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎ. و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎ. ی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ. و ﺗﻠﻔﺎت. ﻧﺎﺷﯽ از آن ...... از ﺳـﻮاره رو ﻧـﺸﺎن. داد ﮐﻪ. ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ... اﮔﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ...... ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮوﺷﻮر آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﺮﻋﺖ، ﺳﺒﻘﺖ و ﺧﺴﺘﮕﯽ.

9. عابران پیاده نیمی از کشته های حوادث رانندگی تهران+ ... - عصر خودرو

15 مه 2018 ... عابران پیاده نیمی از کشته های حوادث رانندگی تهران+ توصیه‌های پلیس. عصر خودرو- رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام ...