چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۲۲

سخنی با وزیر نفت و دیگر دست اندرکاران قراردادهای نفتی