شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۴۰

سخنی با وزیر نفت و دیگر دست اندرکاران قراردادهای نفتی