شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۴۸

سرمایه صندوق سرمایه گذاری معدنی باید 15 برابر شود