جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۱۶

سرپرست اداره کل اداری و مالی استانداری سمنان منصوب شد