جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۵۸

سرپرست دانشگاه بیرجند منصوب شد