پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۶

سرپرست دانشگاه بیرجند منصوب شد