شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۲۸

سرپرست فرهنگ و ارشاد کازرون معرفی شد