دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۹

سقوط پزو آرژانتین پایین ترین سطح در تاریخ اقتصاد جهان