جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۲۰

سلامت دوران بارداری، بررسی عملکرد غدد داخلی

1. پزشکی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اهمیت سلامتی در بهره‌وری اجتماع و کیفیت زندگی منجر به تأسیس موسسات و قوانین ... در عملکرد بالینی معمولاً مراحل شرح حال، معاینه فیزیکی، تهیه فهرست مشکلات، مشخص ... پزشک یونانی گالن نیز یکی از بزرگترین جراحان دوران باستان بود؛ و جراحی‌های ... رابطه پزشک و بیمار با بررسی سابقه و شرح حال پزشکی بیمار شروع شده و به ...

2. تغییرات تیـروئید در حاملگی

6 مارس 2014 ... ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻤﺪﻩ. ﺍﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ . ﮔﺮﺩﺩ ... ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ. ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ... ﻏﺪﺩ ﻱ ﻣﺠﻠﻪ. ﻭ ﺭﻳﺰ ﺩﺭﻭﻥ. ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ. ﺍﻳﺮﺍﻥ. ۴۹۲ . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ... ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻳﺪ. (Deiodination). ﻱ ﺣﻠﻘﻪ. ﺩﺍﺧﻠﻲ. T4. ﻭ. T3. ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ. T4. ﻭ. T3. -۶ .... ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭ ﺭ.

3. عدم مصرف داروهای تیروئید در بارداری عامل کاهش سطح هوشیاری جنین - ایمنا

2 فوریه 2017 ... کچویی؛ فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم در گفتگو با "ایمنا": ... سلامت یک مادر در دوران بارداری بسیار اهمیت دارد، مشکلات شایع تیروئید در بارداری کدامند؟ ... ارتباط عملکرد تیروئید مادر و جنین در دوران بارداری چگونه است؟

4. ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺗﻴـﺮﻭﺋﻴﺪ ﺩﺭ

ﻭﻟﻨﺠﻚ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ. ﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﻏﺪﺩ ﺩﺭﻭﻥ. ﺭﻳﺰ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻮ. ﻟﻴﺴﻢ، ﺩﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﻋﺰﻳﺰﻱ؛ e-mail: azizi@ endocrine.ac.ir. ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻤﺪﻩ. ﺍﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ.

5. سلامت دوران بارداری | مادرشو

سلامت دوران بارداری تأثیر مستقیمی در حفظ سلامت جسمی و روحی مادر و رشد صحیح و مناسب جنین دارد. در مقالات این بخش، وضعیت‌های هفتگی مادر و جنین بررسی شده است که با مطالعۀ آنها می‌توانید شناخت کاملی از روند ... اختلالات عملکرد غدۀ تیروئید ...

6. ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎﻱ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺑﺴﺘﻪ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﺍﻳﻤ

ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ در ﺗﻌﺌﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ زاﻳﻤﺎن و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ. ﻋﻤﺪه اي دارد . ﻋﻼﺋﻢ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ .... در ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺷـﻴﺎرﻫﺎي اﺳـﺘﺮﻳﺎ ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﻮﻧﺪ ، در اﻳـﻦ دوران. اﺣﺴﺎس ﭘﺮي و ...

7. ارﺗﺒﺎط ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي دوران ﺑﺎرداري ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﻮزادي - دانشگاه علوم ...

7 جولای 2013 ... ﺳﻼﻣﺖ. ﺟﺴﻤﯽ. و. ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي. ﻣﻄﻠﻮب. روﺣﯽ. ﺑﺮاي. ﻣﺎدر،. ﻧﻮزاد. و. ﺧﺎﻧﻮاده. اﻧﺠﺎم. ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﮐﻔﺎﯾﺖ. ﻣﺮاﻗﺒﺖ. ﻫﺎي دوران. ﺑﺎرداري ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ. اﺑﺘﻼ ﺑﻪ. ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ. ﻧﻮزادان و ﻣﺎدران ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ . ﺷﺎﺧﺺ. ﮐﺴﻨﺮ ... ﺑﻄﻮر راﯾﺞ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮه ﻧﺎﺗﺎل ﺑﻪ. ﮐﺎر ﻣﯽ رود ..... ﮐﻨﻨﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﺪ ﺑﺎرداري و. ﻧﻮزادي. ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎي. ﻣﺸﮑﻞ. ﺳﺎز. و. اﺧﺘﻼل. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺑﯿﺸﺘﺮي. را. در.

8. برای کاهش ویار چه کنیم؟ - نی نی بان

7 آوريل 2018 ... برچسب ها: ویار در دوران بارداری ویار در بارداری ویار دوران بارداری ویار حاملگی و جنسیت جنین ویار و ... سلامت دوران بارداری، بررسی عملکرد غدد داخلی.

9. کتابچه راهنمای کشوری مراقبت های مامایی ویرایش دوم

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دفتر سالمت خانواده ...... برنامه ريزی در اين زمینه ، استانداردسازی مراقبت های روتین و ويژه دوران بارداری، زايمان و پس از زايمان در. سطوح خارج ...... پروتئين ادرار، آزمایش های بررسي عملکرد كليه، تيروئيد و تست های كبدی ...... ا ترخيص بيمار با مشاوره متخصص داخلي ا غدد و با توجه به كنترل قند خون بيمار.

10. تاثیر استرس دوران بارداری بر سیستم عصبی نوزادان ... - سلامت نیوز

24 نوامبر 2017 ... این محققان 151 نمونه را طی دوران بارداری و پس از زایمان مورد بررسی قرار دادند ... در این آزمایش عملکرد قلب نوزادان تحت بررسی قرار گرفت و پس از یک ... کاهش میزان ضربان قلب و افزایش فعالیت غدد لنفاوی و روده‌ای می‌کند. ... های وب داخلی ...

11. ﻧﻈﺎم ﻛﺸﻮري ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺮگ ﻣﺎدري - معاونت درمان

8 نوامبر 2015 ... ﻫﻢ زﻣﺎن. ﺑﺎ آن ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ. ﻣﻮارد ﻣﺮگ ﻣﺎدرا. ن ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮارض. ﺑﺎرداري و ...... ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻈﺎم ﻛﺸﻮري ﻣﺮاﻗﺒﺖ در اداره ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ...... ﻴﻤﺎري اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻮروﻟﻮژﻳﻚ، اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ، اﺧﺘﻼﻻت ﻏﺪد، ﭼﺎﻗﻲ، ﺳﺮﻃﺎن، ...... ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﻲ. –.

12. بررسی ارتباط غلظت هموگلوبین در سه ماهه ی دوم بارداری و شاخص های ...

14 سپتامبر 2016 ... دانشیار، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 2 ... سـاختار، عملکـرد و متابولیسـم جنیـن در دوران بـارداری و در نتیجـه ... پژوهـش تشـخیص دیابـت بـارداری توسـط متخصـص داخلـی و غدد.