دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۷:۱۱

سنسوری که نظارت بر شرایط سلامتی بیمار را در اختیار پزشک قرار می دهد

1. آزمایشگاه روی تراشه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اصطلاح «آزمایشگاه روی تراشه» بعدها مطرح شد، زمانی که مشخص شد فناوری µTAS به ... اختلاط مایعات که اغلب در مقیاس آزمایشگاهی رخ می‌دهد می‌تواند عملکرد یک سنسور ... و تحلیل شیمیایی، نظارت بر محیط زیست، تشخیص پزشکی و cellomics) و شیمی ... تشخیصی برای شناسایی بیمارانی که دریافت کننده دارو هستند، را در اختیار ندارند.

2. بررسی حسگرهای بیسیم برای نظارت دقیق وآنی واز راه دورسلامتی - TUMS

این سیستم هوشمند زندگی ساکنان را هدف قرار می دهد تا با نظارت مداوم،از بهداشت و د ... شبکه های حسگر مستقلی برای اتصال به سنسورهای مختلف پزشکی و لوازم خانگی است،. که ... ای پزشکانی که آماده درمان فوری برای بیمار هستند ارسال میکند] .... پزشکان می توانند اطالعات مربوط به سالمت بیمار را بدون معاینه فیزیکی آنها در اختیار داشته ...

3. مقاله راه حل های شبکه حسگر بی سیم پوشیدنی و کاشتنی برای نظارت ...

شبکه های حسگر بی سیم یکی از زمینه های پژوهشی حوزه علوم کامپیوتر است که ... سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۹ صفحه است در اختیار داشته باشید. ... به ویژه سالخوردگان بیماران کودکان م یباشد شبکه بدنی بی سیم یک شبکه حسگر ... را انجام میدهد و مانیتورینگ سلامت اورا از راه دور میسر می سازد دراین مقاله ضمن معرفی ...

4. مقاله ارائه سیستم هوشمند نظارت بر سلامتی مبتنی بر شبکه های حسگر ...

سالیان سال است که خدمات دهندگان سرویسهای پزشکی اورژانس به صورت دستی علایم حیاتی بیماران را بدست اورده و از طریق بی سیم های سنتی به مراکز درمانی اطلاع می... ... و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۶ صفحه است در اختیار داشته باشید. ... Sensor networks", In Proceedings of the Sixth Annual International Conference .

5. معرفی خدمات فضای مجازی برای پزشکان/ از ک... - صفحه اصلی | انجمن ...

مفاهیم جدیدی همچون دورا پزشکی Tele-Healthو خدمات سلامت همراه M-Health که با ... هوشمند به پزشك، پرونده الكترونیكی خود را در اختیار پزشك قرار داده و پزشك نیز به وسیله ... الكترونیكی سلامت EHR و دوراپزشكی Telemedicine، آموزش و سیستم های نظارت ... و حتی می توان قبل از رسیدن بیمار به بیمارستان و در آمبولانس، شرایط جسمانی از ...

6. سایر - صفحه اصلی | انجمن تله مدیسین ایران

این اپ به کاربران امکان میدهد تا به راحتی علائم بیماری خود را جستجو کنند و راه درمان و .... بر ضربان قلب خود در هر زمان و در هر مکان با دقت زیاد نظارت کنید. .... جهت ارائه کمک های اولیه در مواقع اضطراری را در اختیار کاربران قرار می دهد. .... HubSehat برنامه ای است برای بیماران و پزشکان که به بیماران امکان می دهد که وضعیت سلامتی خود را با ...

7. وقتي لباس با فن آوري ديجيتال هوشمند مي شود - ماهنامه مهندسی پزشکی

منسوج هوشمند بسيار فعال که شرايط محيطي را حس و واکنش نشان مي دهد و خود را با آنها .... قلب و حرکات کودک را بررسي و گزارشي از وضعيت کودک در اختيار والدين قرار ميدهد. ... در اين لباس هوشمند چهار سنسور كششي تعبيه شده كه براي تشخيص حركات بدن در ... که درصورت بروز هرگونه بحراني براي سلامت بيمار، پزشک به ياري او خواهد آمد.

8. راه حل های سیستم های بیمارستانی

ایجاد شرایط آسایش با حداکثر فاکتورهای استاندارد برای بیماران. ... دسترسی و تردد به حراست بیمارستان کمک خواهد کرد که بتوانند نظارت و کنترل دقیق‌تری ... استفاده از این سیستم به ما این امکان را می دهد که بدون اینکه نیاز باشد به نقاط مختلف ... در بحث تضمین سلامت افراد در ساختمان موضوع وجود یک سیستم بی نقص اعلام و اطفاء ...

9. بيمارستان روانپزشكي

21, 18, تجهيزات, ایمنی بیمار, پوستر هايي که در درمانگاه روانپزشکي نصب مي .... حداقل سه جلسه تحت نظارت مستقيم يك پزشکی كه داراي آموزش و مهارت مقتضي است، باشند. .... را براساس پاسخ باليني ثبت شده در مورد بيمار و عوارض، مورد بررسي قرار مي دهد. ... بيمار، سند قانون سلامت روان (Mental Health Act documentation) و يك كپي از هر ...

10. فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران ...

محمودرضا آل بویه )استادیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران( ..... نظر سه داور برای تائید نهایی در اختیار هیأت تحریریه قرار می گیرند. .... معمـوأل بـرای کنتـرل درد بعـد از عمل بیمارانـی که تحت جراحی های شـکمی قـرار می گیرنـد از بلوک اپی ... ایـن)5( کـرده و اجـازه می دهـد تـا بیمـار زودتـر ترخیـص شـود ...... ضعف سیستم نظارتی مناسب.

11. تحصیالت تکمیلی دانشجویان ششمین همایش و دومین همایش دانشجویان ...

می باشد . هدف از این مطالعه تعیین تاثیرآموزش پزشک. خانواده بر سطح. HbA1c. و. SBF ... اطالعات دموگرافیک بیماران و همچنین نتایج آزمایشگاهی میزان .... را نشان می دهد ..... Rech.f. is an indigenous species of the Kurdistan mountains in western Iran. ...... امتحان، نوع خاصی از اضطراب است که با نشانه های جسمی، شناختی و رفتاری در شرایط.

12. ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﻮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ - دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی ...

ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ..... ﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺟﺪﯾﺪ واﺟﺪ ژﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺎﻗﺪ آن ﺑﻮده و اﯾﻨﮏ وادار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ .... اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ او را ﺑﯿﻤﺎر ﮐﺮد ... ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﺶ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ، ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺑﺎغ ﺻﻮﻣﻌﻪ. ﺑﻮد ﮐﻪ. 35 ...... ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ از ارزﯾﺎﺑﯽ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﻈﺎرت.

13. دانلود - بیمارستان رضوی

دســتت بی اختیــار مــی رود بــاال، درســت همان جــا کــه تیــر می کشــد. ... و دسـتاوردهای پزشـکی در زمینـه بیماری هـای قلـب و عـروق داشـته ..... بیمارسـتان رضـوی کـه تشـخیص و درمـان سـرطان را انجـام می دهـد، نخسـتین در ... تجهیز بخش پزشکی هسته ای در شرایط تحریم .... پرتودرمانـی قـرار می گیرند و در برخی از سـرطان ها مثل سـرطان حنجره،.

14. چطور باید با بیماری صعب العلاج از طرف خداوند مقابله نمود؟

14 مه 2015 ... معاونت بازرسی و نظارت .... خانه مراقبتهای معنوی دعا برای شفای بیمار چطور باید با بیماری صعب ... در مراحل تربیتى و شرایط رشد نیز بستگى دارد، اما اساس این ویژگى از ... خداوند که به وسیله بلایا وشداید امتحان می کند به معنی این است که به ... از خود نشان دهد، مورد بشارت خداوند قرار خواهد گرفت « و بشر الصابرین». 5.

15. Mobile Health - دومین کنگره بین المللی سلامت همراه - دانشگاه علوم ...

تحقیقات سیاستگذاری سالمت دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مرکز. رشد .... خدمات درمانی مناسب در شرایط بالینی خاص طراحی شده است ..... ایستگاه نظارت که همراه بیمار است استفاده کرده و با استفاده از یک برنامه ..... تعیین گردید و جهت روایی در اختیار کارشناسان مدیریت .... الزم برای ارایه مراقبت مستقیم در بیماران را افزایش می دهد.

16. مسؤولیت کیفری در جراحی‌های روباتیک و از راه دور - فصلنامه علمی ...

17 ژوئن 2015 ... ﺑﺮاي اذﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﺖ ﺣﻘﻮق ﺟﺰاي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺰم اﻧﺪﯾﺸ ... اﻓﺰاري ﮐﻪ روﻧﺪ ﺟﺮاﺣﯽ را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ. و ﻣﻮﺟﺒﺎت اﯾﺮاد ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ. ﻣﯽ. آورد و ﭼﻪ .... ﻧﻈﯿﺮ آﻣﻮزش، ﭘﺎﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺮاﺣﯽ از راه ..... ﻣﯽ. ﺷﻮد و در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺟﺮاح ﻗﺮار. ﮔﯿﺮد. دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت. رخ ﻧ. ﻤﯽ. دﻫﺪ. (ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮي ...... و ﺟﺮاح ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﮑﺮد روﺑﺎت ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ... ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ، دراﯾﻮر ﻣﻮﺗﻮر.

17. ISSEN 1025-4285 - مجله پزشکی بالینی ابن سینا - دانشگاه علوم ...

ﯾﻮن ﻫﺎي ﻋﻨﺎﺻﺮ واﺳﻄﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻄﻮر اﮐﺴﯿﺪاﯾﺘﻮ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ... ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ... ﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻤﯿﺎب در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﺧﻼﻗﯽ ...... ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻤﺮ ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪه وآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﻨﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ.

18. توصیه های OSHA جهت ارتقا بهداشت و ایمنی شغلی در بیمارستان ها و ...

5 مه 2015 ... ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺧـﻮد را در راﺳـﺘﺎي اﯾﻤـﻦ ﺳـﺎزي ﺷـﺮاﯾﻂ ﺷـﻐﻠﯽ .... ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ . راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﻣﻤﮑﻦ. : اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه از ﺧﻮن. OSHA ... اﮔﺮ ﺳﯿﻨﮏ ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺘﻬﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺮﺳﻨﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا دﺳﺘﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪه ..... ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﭘﺰﺷﮏ و ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﮐـﻪ ﺑـﺎ ..... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ذﮐﺮ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ...

19. مخبر - 1397/01/01 - «اينترنت اشيا» زندگي بشر را متحول مي کند؟

21 مارس 2018 ... اینترنت اشیا اجازه می دهد تا اشیا در سراسر زیرساخت های شبکه موجود، از راه دور ... هنگامی که ارائه دهندگان خدمات پزشکی از اینترنت اشیا بهره می برند، نظارت بر ... چهار میلیون بیمار در سال 2020 از راه دور شرایط سلامتی خود را مشاهده می کنند. محیط زیست دستگاه های دارای سنسور می توانند در نظارت بر اثرات محیط زیستی ...

20. با لباس های هوشمند، آینده را بپوشید % | بلاگ بورسیکا

1 روز پیش ... لباس هوشمند مانند یک پزشک، مربی و یک ربات همه کاره در کنار ما قرار دارد و از ... در این لباس ها از سنسورهایی استفاده شده است که می توانند فعالیت های بدنی .... و علاوه بر نظارت بر عملکرد بدن شرایط فیزیکی خوبی برای عضو پا ایجاد می کند. ... حضور دارند، جی پی اس و بسیاری از پارامترهای دیگر در اختیار شما قرار دهد.

21. ثبت اختراع - اخبار

ابداع باند هوشمندی که فرایند التیام جراحات را به پزشک معالج اطلاع می دهد ... این محصول شگفت انگیز بر روی مچ دست بیمار قرار می گیرد و مجهز به سوزنهایی بسیار ... خوبی آگاه بودند که تنفس انسان، شاخصی بسیار گویا از وضعیت سلامت فرد است. ..... با استفاده از این اختراع جدید می توان در هر مکان و شرایطی آب قابل آشامیدن را در مقادیر ...

22. دامپروری فناورانه در مزارع هوشمند - ایران آنلاین

7 آوريل 2018 ... یکی از فناوری‌هایی که قاعده بازی را در دامپروری عوض کرد، سنسورها هستند ... در گله مورد بررسی قرار می‌دهند تا اپلیکیشن بتواند مشکلات را از سلامت ... این موارد بخش عمده هزینه دامدار را به خود اختصاص می‌دهد طوری که گاه دامدار اگر دیر متوجه بیماری دام خود ... دهد نظارت داشته و آن را به بهترین شکل در اختیار دام‌های خود قرار دهد.

23. (Nurse Forum): آزمایش های خونی - پرتال آموزش الکترونیکی دانشگاه ...

19 آوريل 2014 ... به جز تعداد سلول‌ها دیگر چه مواردی در آزمایش CBC مورد بررسی قرار می‌گیرند؟ .... از مزیت این روش بلندی طول لوله است که اجازه می دهد ماکزیمم رسوب شکل گیرد. ... در این سیستم ها اساس قرائت بر اساس سنسورهای اپتوالکتریک می باشد. .... در چه شرایطی تست کاهش مییابد ... نظارت بر درمان در طول دوره درماني بیماران کلیوی

24. چاپ این مقاله - مدیریت اطلاعات سلامت - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻼﻣﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ،. ﮐﻪ ﻫﺪف از ... اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺸﯽ. و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ...... ﻛﻨﺘﺮل، ﻧﻈﺎرت و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ ..... ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﺗﺎق زاﻳﻤﺎن. ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﻲ. 4. ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ...... ﻗﺮاردادن ﻻﻣﭗ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮر ﺣﺮﻛﺘﻲ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﭘﺮ ...... ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر و ﺗﻤﺮﻛﺰزداﻳﻲ ﺟﺰ وﻇﺎﻳﻒ ﻇﺮﻳﻒ و دﻗﻴﻖ ﻣـﺪﻳﺮان اﻳـﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎ ﻗ .

25. Untitled - تجهیزات پزشکی دانشگاه

3 ژانويه 2017 ... خواب ماشین های بیهوشی در مراکز درمانی، اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ... خریدار می دهد که محصول در طول مدت زمان معین و یا میزان کارکرد مشخصی کاملا ... فضای اتاق عمل، درستی گاز منتقل شده به بیمار را نیز تحت تأثیر قرار دهد. ... ها نیز تأثیر می گذارد، لذا به دلیل خطر مواد بیهوشی بر روی سلامت ..... سنسور اکسیژن.

26. ﮔﺰارش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ

3 ژانويه 2011 ... ﻗﺮار داد. در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﭘﺲ از. اراﺋﻪ. ي. ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻓﻨﺎوري اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در. ﺣﻮزه. ي. ﺳﻼﻣﺖ ... از ﺑﺎزار را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ .... ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت و .... ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺰﺷﮑﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﺶ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺒﻪ ..... ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻧﺸﺎن. ﻣﯽ. دﻫﺪ . ]2[. آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺣﺎﮐﯽ از آ. ن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺳﺎل ...... ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺳﺎﻋﺖ (ﺳﻨﺠﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ، ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ،.

27. درمان درد سیاتیک کمر و پا چیست؟ - فروشگاه اینترنتی زنبیل

درد در کمر، باسن و پا رایج‌ترین علامت سیاتیک است؛ اکثر بیماران این درد را به ... پزشک متخصص در طول معاینه پرسش‌هایی را در زمینه سابقه پزشکی و شرایط ... اسوندیلولیزیس (لقی یا شلی مهره کمر) هنگامی رخ می‌دهد که مهره‌ای از جایگاه خود ... مهره ها در اختیار پزشک قرار دهد و پزشک بوسیله این عکس ها می تواند علت بروز درد را ارزیابی کند.