چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۷

سواکار مرودشتی مقام دوم مسابقات کشوری را کسب کرد