شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۲۹

سواکار مرودشتی مقام دوم مسابقات کشوری را کسب کرد