جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۴۲

سود بیمه ها تحت فشار شدید قرار گرفته است