دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۳۸

سود بیمه ها تحت فشار شدید قرار گرفته است