چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۲۹

سکوت وقیحانه اعراب در برابر جنایات وحشیانه صهیونیستها