دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۴۰

شاخص گرسنگی ایران به پنج کاهش یافته است