دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۴:۱۸

شاهرود به عنوان پایلوت حفظ قرآن معرفی شود