پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۴۳

شرکت بلغارستانی برای منطقه ویژه اقتصادی جهرم نیروگاه خورشیدی می سازد