شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۷

شرکت بلغارستانی برای منطقه ویژه اقتصادی جهرم نیروگاه خورشیدی می سازد