پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۱۲

شرکت بلغارستانی برای منطقه ویژه اقتصادی جهرم نیروگاه خورشیدی می سازد