چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۳۵

شعله های آتش بر جان مراتع ایذه شعله های آتش کوه اطراف پل های قوسی سد کارون ...