چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۰۹

شعله های آتش در بلوط زار های ارتفاعات دهدز