پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۰:۴۴

شیزوفرنی به این معنی نیست که شما چند شخصیت مجزا دارید